Vejledning

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGEN AF EVA & HENRY FRÆNKELS MINDEFOND

Det er en god idé at læse nærværende vejledning før skemaet udfyldes.

Alle rubrikker markeret med * skal udfyldes.

Såfremt ansøgningen ikke er fondsbestyrelsen i hænde senest den 1. maj, vil ansøgningen først blive behandlet det kommende år.

Ad Ansøger:

Såfremt der er tale om en organisation, anføres organisationens navn og oplysninger som ansøger, medens den personlige ansøgers navn anføres i feltet “Kontaktperson”. Er der ikke tale om en organisation, benyttes feltet “Privatperson med cpr.nr.”.

Ad Skatteindberetning:

Det oplyste CPR-/CVR-nummmer skal være det CPR-/CVR-nummer, som ansøgeren ønsker at beløbet skatteindberettes på. Det er vigtigt, at det korrekte nummer oplyses, således at en eventuel legattildeling ikke bliver skatteindberettet på en privatperson, hvis der reelt er tale om f.eks. et forskningsprojekt på et hospital.

Det tildelte beløb overføres til en bankkonto, hvorfor en sådan skal opgives i ansøgningen. Såfremt bankkontoen tilhører et hospital / institut er det vigtigt, at reference / mærke er påført, således at hospitalet / instituttet kan få bogført beløbet på den rigtige forskningskonto.

Ad Ansøgningskategori:

For at opnå tildeling fra Eva og Henry Frænkels Mindefond er det en forudsætning, at projektet beskæftiger sig med forskning inden for kræft-, hjerte- eller kredsløbssygdomme. Der skal derfor vælges én af de tre angivne kategorier “Kræftsygdomme”, “Hjertekarsygdomme” eller “Kræft- og Hjertekarsygdomme”.

Ad Projektbeskrivelse, budget, Curriculum Vitae og publikationsliste:

Under feltet “Projektbeskrivelse” skal der indsættes en projektbeskrivelse, som så vidt muligt ikke må fylde mere end 1500 ord excl. bilag. Det forventes, at der endvidere fremsendes et budget for projektet, herunder med angivelse af hvad der søges midler til hos Eva og Henry Frænkels Mindefond. Ansøgeren opfordres til også at fremsende et Curriculum Vitae og en publikationsliste.